Tutkimusseura

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura, joka on ensimmäinen saamenkielinen tutkimusseura maailmassa, perustettiin 15.6.2014 Helsingissä.

Seuran tarkoituksena on

  1. Vaalia saamen kielen ja kulttuurin tutkimusta ja edistää tämän paradigman tunnettavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti;
  2. Tehdä tutkimusta, joka rakentaa tutkittavien ja tutkijain välistä tasa-arvoista vuorovaikutusta, ja pyrkiä lisäämään saamelaisen kulttuurin ja muiden kulttuurien välistä ymmärrystä;
  3. Lisätä tietoa ja tietoisuutta vähemmistö- ja alkuperäiskansakielistä ja –kulttuureista;
  4. Edistää saamen kielen vahvistamista ja palauttamista laajasti koko Suomessa
  5. Luoda saamenkielisiä kieli- ja kulttuuriympäristöjä, jotka edesauttavat saamen kielen säilymistä koko maassa.
  6. Lisätä saamen kielen käyttöä ja palauttaa kieli käyttöön siellä, missä sen käyttö eri kielenkäytön alueilla on hävinnyt tai vähentynyt.
  7. Vahvistaa kaksi- ja monikielisyyttä luomalla sellainen saamen kielen osaamisen tilanne, jolla voi tulla toimeen ylirajaisessa yhteydenpidossa ja yhä enemmän monikielistyvässä yhteiskunnassa.

Seuran toimintaperiaatteet ja kielenelvytykseen ja kulttuuriin liittyvät toimet eivät perustu etnisyydelle, vaan toiminta perustuu tieteelliseen toimintaan ja erityisesti kieleen ja sen elävöittämiseen eri konteksteissa sekä yksilön että ryhmän tai kieliyhteisön tasolla.