Didaktihkka Sámis – Čállinbovdehus – Kirjoituskutsu – Call for papers

Čállinbovdehus giđđat 2020 – DIDAKTIHKKA

Sámi giela kultuvrra dutkansearvvis http://dutkansearvi.fi/ovdasiidu/ lea iežas dieđalaš áigečála ja mun, Hanna Outakoski, lean dál ohcamin čálliid erenoamáš nummirii mas vuodjut didákttalaš geavadiidda, málliide, bargovugiide ja eará fáttáide mat gusket oahpaheaddji didákttalaš árgabeaivvi. Mun lean dien erenoamáš nummira doaimmaheaddji ja doaivvun ahte mii sáhttit ovttas buvttadit áigečállaga nummira dahje duppalnummára, mas/main juste didákttalaš fáttát leat guovddážis.

Didaktihkka gullá nannosit oktii pedagogihkain, mii lea oahpahusa vuođđooaidnu dahje perspektiiva. Ii leat čielggas ahte daid doahpagiid berrešii oba sirretge nu dárkilit. Dattege leat dehálaš ahte sámegiela ja kultuvrra oahpahusa didákttalaš geavadat ja bargomállet ožžot fuomášumi ain juo min iežamet servvodagas. Sámemánát, nuorat ja ollesolbmot ohppet giela ja kultuvrii gullevaš sisdoalu máŋgga vuogi mielde Sámis ja dál lea boahtán áigi álgit guorahallat, analyseret ja čalmmustahttit iešguđetgelágan oahpahusa, dan geavadiid ja málliid. Mii leat maiddái eamiálbmotoahpahusa diskurssas ja lea erenoamážit miellagiddevaš beassat čalmmustahttit dakkár oahpahusa mii vuolgá sámiperspektiivvas ja lea dan dihte eamiálbmotpedagogihkka. Dieđušge earáge oahpahusvuogit, mállet ja geavadat leat miellagiddevaččat ja leat goittotge vel dán rádjái leamašan bivnnuhat omd. dábálaš skuvlaoahpahusas.

Dán erenoamáš nummirii háliidivččen čohkket dieđalaš artihkkaliid mat čalmmustahttet juste didákttalaš perspektiivvaid giela ja kultuvrra oahpahusas Sámis ja sámemánáid várás. Sáhtášit jurddašit omd. čuovvovaš fáttáid iežat perspektiivvas:

 • giellaoahpahusa mállet/geavadat
 • kulturoahpahusa mállet/geavadat
 • dáhpáhusdutkamušat skuvllas (omd. giellalávgun dahje gáiddusoahpahus)
 • oahpaheddjiid vásihusat
 • ohppiid vásihusat
 • buorit bargovuogit ja heajos bargovuogit
 • ođđa mállet
 • eamiálbmotdidaktihkka sámeskuvllas/ sámididaktihkka eanetloguskuvllas
 • dahje eará áigeguovdilis didákttalaš fáttát.

Sádde abstrávtta munnje maŋimusat 10.6.2019 ja oaččut dieđu dohkkeheamis moadde vahkku siste dien máhcahanbeaivemearis. Abstrávtta oaččut čállit man beare sámegillii, suomagillii, ruoŧagillii, dárogillii dahje eaŋgalsgillii ja guhkkodat lea 100-150 sáni. Go leat ožžon dieđu dohkkeheamis sáhtát válbmet loahpalaš artihkkala sámegillii maŋimusat 1.11.2019 rádjái. Searvvi ruovttosiiddus leat eanet dieđut artihkkala formála beliin. Dán háve mii vuoruhit sámegielat artihkkaliid dan dihte go nu unnán lea čállon juste didaktihkka birra Sámis. Don ieš fuolahat giellabassamis, muhto dieđušge doaimmahusgoddi vel divusta teavstta loahpas ovdalgo lea áigi almmustahttit nummára. Loahpalaš artihkka sáddejuvvo vel fágaguoibmeárvvoštallamii skábmamánus ja doaivumis min didaktihkkanummir ilbmá jagi 2020 álgobeliin. Vuolgge donge mielde čállit!

Sádde abstrávtta čujuhussii hanna.outakoski@umu.se ja bija badječállosin Dutkansearvi.

 

TERVETULOA KIRJOITTAJAKSI!

Kirjoituskutsu 2020 vuoden erikoisnumeroon, joka käsittelee didaktiikkaa ja opetusta saamenmaalla eri näkökulmista. Erityinen paino on kielen ja kulttuurin opetuksessa, sen malleissa, tapahtumatutkimuksessa, kouluilla käynnissä olevissa projekteissa, opetusmateriaaleissa ja muissa didaktiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Didaktiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajempaa opetuksen käsitettä, joka tarkasteleen opetuksen MITÄ, MIKSI ja MITEN kysymyksiä. Toivomme mukaan sekä kielenopetusta käsitteleviä artikkeleita, mutta myös kulttuurinopetusta ja muun ainesisällön opetusta käsitteleviä artikkeleita – mahdollista on myös julkaista tuplanumero, jossa toisessa on keskiössä saamenkieli ja sen opetus, ja toisessa saamenkielellä tapahtuva opetus tai opetus, joka käsittelee saamelaisia sisältöjä esim. enemmistökouluissa, päiväkodeissa, korkean asteen oppilaitoksissa tai esim. ammattikouluissa.Mahdollisia aiheita numeroon:

 • kielenopetuksen malleja ja käytäntöjä – mallar och praktiker i språkundervisning
 • kulttuurinopetuksen malleja ja käytäntöjä – mallar och praktiker i kulturundervisning
 • tapaustutkimus kouluilla (esim. kielikylyt ja kauko-opetus) – fallstudier i skolan (t.ex. språkbad och fjärrundervisning)
 • opettajien kokemukset – lärarnas upplevelser
 • oppilaiden kokemukset – elevernas/studenternas upplevelser
 • hyviä ja huonompia työtapoja  – bra och sämre arbetssätt
 • uusia malleja – nya modeller
 • alkuperäiskansan didaktiikka saamelaiskouluissa/ saamelaisdidaktiikka enemmistökouluissa – urfolksdidaktik i sameskolan/ samisk didaktik i majoritetsskolan
 • tai muita didaktiikan alalle kohdistuvia ajankohtaisia aiheita – eller andra aktuella ämnen.

Erikoisnumerosta vastaa Hanna Outakoski. Lähetäthän abstraktisi viimeistään 10.6.2019  osoitteeseen hanna.outakoski@umu.se. Abstraktisi tulee olla 100-150 sanaa pitkä ja laita sähköpostin otsikoksi Dutkansearvi. Kirjoita yhteystietosi myös abstraktin yläreunaan: kirjoittaja(t), instituutio / osasto / yliopisto / laitos ja oma sähköpostiosoitteesi.

Saat ilmoituksen abstraktin hyväksynnästä kesäkuun aikana. Abstraktin voi kirjoittaa millä tahansa saamenkielellä, suomeksi, englanniksi, ruotsiksi tai norjaksi. Lopullinen artikkelisi tulee toki tällä kertaa olla kirjoitettu jollakin saamenkielellä. Syynä tähän on se, että didaktiikasta on tähän asti kirjoitettu hyvin vähän saameksi, ja julkaisumme haluaa vahvistaa saamenkielistä julkaisua erityisesti tällä alalla. Kirjoittajat huolehtivat kirjoitusasun oikeellisuudesta itse ennenkuin artikkeli lähtee vertaisarviointiin. Lehden päätoimittaja tarkistaa toki kirjoitusasun vielä ennen vertaisarviointii lähtöä, jotta se vastaa tieteellisen julkaisun kielitasoa. Valmiit artikkelit lähetetään ylläolevaan osoitteeseen viimeistään 1.11.2019 mennessä.

Kort på svenska: Vi letar efter skribenter till ett specialnummer eller dubbelnummer om didaktiska modeller, praktiker och andra ämnen som rör lärarens/elevens skolvardag i Sápmi. Didaktiken hör nära ihop med pedagogiken men fokus ligger på undervisningens VAD, VARFÖR och HUR frågorna. Dutkansearvi har egen tidsskrift som ger ut vetenskapliga artiklar på samiska språk och nu har det äntligen kommit dags att lyfta didaktiken som ett viktigt ämne i Sápmi och i den samiska skolvärlden. Hanna Outakoski är redaktör för det här numret/dubbelnumret. Sprid gärna detta till sådana människor som ni anser borde skriva i denna tidsskrift och just i det här specialnumret.

Senast den 10.6.2019 ska du ha skickat in ditt abstrakt till hanna.outakoski@umu.se som får skrivas på något samiskt språk, finska, svenska, norska eller engelska. Du får ett meddelande om potentiellt godkännande snart efter sista inlämningsdatum. Den slutgiltiga artikeln ska dock vara skriven på något samiskt språk eftersom vi vill öka publicering på samiska inom just didaktiken. Du ser själv till att språkgranska din artikel innan den skickas till granskning (peer-review). Skicka in din artikel senast 1. november 2019. Jag hoppas på att vi ska kunna ge ut ett specialnummer om didaktik i Sápmi i slutet på det här året eller senast i början på 2020. Följ med på denna resa!