Tutkimusseura vastaanottaa abstrakteja tieteelliseen aikakausjulkaisuun

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ – Algâalmugeh iäláskitmin jieijâs kielâid

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt – Alggmeer jeällteʹmen jiijjâz ǩiõl

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran tieteellinen aikakausjulkaisu vastaanottaa abstrakteja 30.4.2017 saakka joulukuussa 2017 ilmestyvään ensimmäiseen numeroonsa. Tämän numeron erityisenä teemana on inarinsaamen tutkimus ja revitalisaatio. Myös muiden saamen kielten tutkimukseen ja revitalisaatioon liittyviä kirjoituksia toivotaan.

Abstraktin pituus on n. 100 – 120 sanaa. Kirjoituskielenä tulee olla jokin Suomessa puhuttavista saamen kielistä. Abstraktin tulee sisältää tiiviissä muodossa tutkimuksen aihe, relevanttius, metodit ja mahdollisesti myös tuloksia. Kirjoita abstraktiin myös oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Voit toimittaa abstraktisi seuran sivuilla olevan linkin kautta:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/laheta-tiedosto/.

Saat vahvistuksen onnistuneesta lähetyksestä. Mikäli toimituksessa on ongelmia, ota yhteys päätoimittaja Marja-Liisa Olthuisiin: marja-liisa.olthuis [at] oulu.fi.

Abstraktin hyväksymisestä saat tiedon viimeistään 15.5.2017. Hyväksytystä abstraktista kirjoitetaan artikkeli, jonka deadline on 15.8.2017. Artikkelin kirjoitusohjeet:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/kirjoittajille/.

Kiitos osallistumisesta!

 

 

Dutkansearvi váldá vuostá abstrávttaid dieđalaš áigečállagii

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ – Algâalmugeh iäláskitmin jieijâs kielâid

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt – Alggmeer jeällteʹmen jiijjâz ǩiõl

Sámegiela ja kultuvrra dutkansearvvi dieđalaš áigečála váldá vuostá abstrávttaid 30.4.2017 rádjái dan vuosttaš nummárii, mii almmustuvvá juovlamánus 2017. Nummára earenoamaš teman lea anárašgiela dutkan ja revitaliseren. Maiddái eará sámegielaid dutkamii ja revitaliseremii laktaseaddji čállosat vurdojuvvojit.

Abstrávtta guhkkodat lea sullii 100 – 120 sáni. Abstrávttas muitaluvvojit dutkanfáddá, dutkamuša relevántavuohta, metodat ja vejolaččat maiddái bohtosat. Čále abstráktii maiddái iežat nama ja rávdnjeboastačujuhusa. Doaimmat iežat abstrávtta searvvi siiddu liŋkka bokte:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/laheta-tiedosto/.

Oaččut dieđu lihkostuvvan sáddemis. Juos sáddemis leat váttisvuođat, váldde oktavuođa njunušdoaimmaheaddji Marja-Liisa Olthuisii: marja-liisa.olthuis [at] oulu.fi.

Abstrávtta dohkkeheamis oaččut dieđu maŋimustá 15.5.2017. Dohkkehuvvon abstrávttas čállojuvvo artihkkal, man deadline lea 15.8.2017. Artihkkala čállinrávvagat:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/kirjoittajille/.

Giitu oassálastimis!

 

Tutkâmservi váldá vuástá abstraktijd tieđâlii äigičallui

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ – Algâalmugeh iäláskitmin jieijâs kielâid

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt – Alggmeer jeällteʹmen jiijjâz ǩiõl

Sämikielâ já kulttuur tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ váldá vuástá abstraktijd 30.4.2017 räi juovlâmáánust 2017 almostuvvee vuossâmuu nummeersis. Taan nummeer eromâš teeman lii anarâškielâ tutkâm já revitalistem. Meiddei eres sämikielâi tutkâmân já revitalistmân kyeskee čalluuh vuárdojeh.

Abstrakt kukkodâh lii suullân 100-120 säännid. Čäällimkiellân kalga leđe miinii Suomâst kevttum sämikielâin. Abstraktist muštâluvvojeh tutkâmfáddá, relevanttâvuotâ, metodeh já máhđulávt meiddei puátuseh. Tooimât jieijâd abstrakt seervi siijđo liiŋkâ peht:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/laheta-tiedosto/.

Finniih nonnim luhostum vuolgâtmist. Jis vuolgâtmist láá vädisvuođah, vääldi ohtâvuođâ njunoštoimâtteijee Marja-Liisa Olthuisân: marja-liisa.olthuis [at] oulu.fi.

Abstrakt tuhhitmist tun finniih tiäđu majemustáá 15.5.2017. Tuhhiittum abstraktist čálloo artikkâl, mon deadline lii 15.8.2017. Artikkâl čäällimravvuuh:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/kirjoittajille/.

Takkâ uásálistmist!

 

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt väldd vuâstta abstraaktid

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ – Algâalmugeh iäláskitmin jieijâs kielâid

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt – Alggmeer jeällteʹmen jiijjâz ǩiõl

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt väldd vuâstta abstraaktid 30.4.2017 räjja vuõssmõs nââmres vääras, kåått iʹlmstââvv rosttovmannust 2017. Tän nââmar spesiaalteeʹmmen lij aanrõsǩiõl tuʹtǩǩummuš da ǩiõljeälltummuš. Še jeeʹres sääʹmǩiõli tuʹtǩǩummuž da jeälltummuž kuõskki ǩeeʹrjtõõzzid tuäivat.

Abstraakt kookkadvuõtt lij nuʹtt 100-120 sääʹnned. Ǩeeʹrjtemǩiõllân âlgg leeʹd mii-ne Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõll. Abstraakt âlgg ââʹnned seʹst tuʹtǩǩummuž teeʹmm, relevanttvuõtt, metood da vuäitt ââʹnned seʹst še pohttmõõžž. Ǩeeʹrjet abstraʹktte še jiijjad nõõm da neʹttpååʹštaddrõõzz. Vuäitak kuåstteed abstraaktad liiŋk pääiʹǩ:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/laheta-tiedosto/.

Vuäǯǯak ravvõõzz, ko tuu ǩeeʹrjtõõzz lij valddum vuâstta. Jõs tuʹst lie vaiggâdvuõđ vuõlttummšin, vääld õhttvuõđ vueiʹvvtuåimteei Marja-Liisa Olthuisin: marja-liisa.olthuis [at] oulu.fi.

Vuäǯǯak teâđ abstraakt priimmʼmõõžžâst vuäǯǯak 15.5.2017 mõõneeʹst. Priimjõvvum abstraaktâst ǩeeʹrjtet artikkel, koon deadline lij 5.8.2017. Artikkel ǩeeʹrjtemvuäʹppõõzz:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/kirjoittajille/.

Späʹsseb vuässõõttmõõžž diõtt!

Vuosikokous 25.4.2017 klo 18, HY Metsätalon 4. krs

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Saamentutkimuksen aikakausjulkaisu – Alkuperäiskansat kieltensä elvyttäjinä

Ensimmäinen tiedote Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran tieteellisestä julkaisusta Sámedutkama áigečála / Sämitutkâm äigičaalâ / Sääʹmtuʹtǩǩummuš äiʹǧǧpââʹjjlõstt ‘Saamentutkimuksen aikakausjulkaisu’.

Tieteellisen julkaisun ensimmäinen numero ilmestyy joulukuussa 2017. Tähän etsitään nyt artikkeleita, joissa käsitellään alkuperäiskansoihin ja niiden kieliin liittyviä ajankohtaisia asioita. Artikkeleiden kirjoituskielinä ovat kaikki Suomen saamen kielet.

Tutkimusseuran tarkoituksena on julkaisemisen yhteydessä järjestää seminaari, jossa artikkeleiden kirjoittajat voivat esitellä tutkimuksiaan ja niiden tuloksia.

Lisätietoa julkaisuun liittyvistä asioista annetaan näillä sivuilla lähiaikoina.

Satavuotiaan Suomen monikulttuuriset kasvot – avoin yleisötilaisuus Kansallisarkistossa

Satavuotiaan Suomen monikulttuuriset kasvot – avoin yleisötilaisuus Kansallisarkistossa

Kansallisarkistossa järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2017, jolloin tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisestä, Trondheimissa järjestetystä saamelaiskokouksesta. Koska Kansallisarkistossa säilytetään laajasti saamelaisten arkistojen ohella myös muihin Suomen vähemmistöihin liittyviä asiakirja-aineistoja, käsitellään tapahtumassa myös maamme muita vähemmistöjä.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kansallisarkisto, Citysaamelaiset, Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto ry (MRG Finland), juutalainen seurakunta ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry.

Aika: maanantaina 6.2.2017 klo 13 – 18

Paikka: Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki

OHJELMA

Ennen Kansallisarkiston tilaisuuden alkua on Saamen lipun nosto Porthanian edustalla klo 12. Sami Soga Lavlla -kansallishymni, Hilda Länsmanin joikuesitys.

Ks. Ohjelma:

http://www.arkisto.fi/news/1886/61/Satavuotiaan-Suomen-monikulttuuriset-kasvot-avoin-yleis%C3%B6tilaisuus-Kansallisarkistossa/d,ajankohtaista

Invitation to the Conference Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences

Invitation to the Conference

Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences

Alkuperäiskansaisuus arktisella alueella: paikalliset ja globaalit kokemukset

January 19-20, 2017

University of Helsinki, Finland

You can also find the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/1224300847605408/

The registration is now open!

The two day conference on Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences will take place on Thursday 19th of January 2017 from 08.45 to 17.30 and Friday 20th of January from 9.00 to 17.00. The venue is University of Helsinki’s Metsätalo, Lecture room 1 (Unioninkatu 40, Helsinki).

The conference examines the concept of ‘indigenous peoples’ as an international and global phenomenon, and the unique processes through which this concept is applied to, lived and translated for each local situation. What do the concepts ”indigenous peoples” and “indigeneity” mean? Are they terms that promote indigenous and human rights, or are they tied to changing power relations in discursive ways? What is the role of these terms in the Finnish context? What are the past and current experiences of indigeneity?

Indigenous peoples’ experiences are closely tied to colonialism, which has shaped indigenous languages, cultures, and livelihoods. But, how is colonialism experienced at micro-levels? What kind of forms did and does colonialism(s) take? How is colonialism reflected in the current research on indigenous peoples? Who defines and decides on research subjects and research topics?

The second day of the conference examines the Arctic and especially Sámi peoples issues. It aims to open new perspectives to the history and presence of indigenous peoples in the Arctic’s multicultural and -lingual history. By bringing together several disciplines, the aim is to foster academic research on understanding the local indigenous communities and the borders of ‘indigeneity’. During the conference, a broad range of standpoints, results and research problems will be put in enriching, constructive dialogue to provide new insights into the studies on ‘indigeneity’.

Keynote speakers:

Ulf Mörkenstam, Associate Professor/Senior lecturer, Institute of Social Sciences, University of Stockholm

Michelle Harris, Director, Institute for Global Indigeneity, University of Albany (SUNY)

Else Grete Broderstad, Professor, Centre for Sámi Studies, University of Tromsø.

 

The registration is now open! Please fill in the online registration form here: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/76209/lomake.html. The event is open to the public and free of charge for all participants but a registration before January 10, 2017 is compulsory. The available places will be filled in the order of registration. Participants are responsible for their own travel and accommodation arrangements. A detailed schedule will be announced closer to the event. The event will be held in English.

The venue is wheelchair accessible and there are places for 3-4 wheelchairs at the back of the lecture room.

Organisers and contacts:

In case you have any questions, please contact glocal-conference@helsinki.fi.

Reetta Toivanen, Dr. Docent, University Lecturer, Academy of Finland project On ”Glocal” governance: On the meanings and consequences of the ”vernacularization” of Human Rights Concepts (2010-2016), University of Helsinki (reetta.toivanen@helsinki.fi), project homepage http://www.helsinki.fi/project/glocal/events.html

Pirjo Kristiina Virtanen, Assistant Professor, Dr. Docent, Indigenous Studies, University of Helsinki (pirjo.virtanen@helsinki.fi)