Dutkansearvvi dieđalaš áigečállaga nuppi nummira (2/2018) áigedávval

Dutkansearvvi dieđalaš áigečállaga nuppi nummira (2/2018) áigedávval:

 

Abstrávttaid ja vuosttas čállosiid sisasádden:

20.3. – 30.5.18 gaskkas.

Deavsttat čađahit fágaguoibmeárvvoštallama:

1.6.-15.9.18 

Kommeanttat čálliide 16.9.

 Divvun 15.10. rádjái.

 Doaimmahusa bargu skábmamánus 2018.

 Almmuheapmi juovlamánus.

Bures boahtin čállin!

Dutkansearvi váldá vuostá abstrávttaid dieđalaš áigečállagii

Dutkansearvvi dieđalaš áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ – Algâalmugeh iäláskitmin jieijâs kielâid

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äiʹǧǧpââʹjjlõstt – Alggmeer jeällteʹmen jiijjâz ǩiõl

Sámegiela ja kultuvrra dutkansearvvi dieđalaš áigečála váldá vuostá abstrávttaid 30.4.2017 rádjái dan vuosttaš nummárii, mii almmustuvvá juovlamánus 2017. Nummára earenoamaš teman lea anárašgiela dutkan ja revitaliseren. Maiddái eará sámegielaid dutkamii ja revitaliseremii laktaseaddji čállosat vurdojuvvojit.

Abstrávtta guhkkodat lea sullii 100 – 120 sáni. Abstrávttas muitaluvvojit dutkanfáddá, dutkamuša relevántavuohta, metodat ja vejolaččat maiddái bohtosat. Čále abstráktii maiddái iežat nama ja rávdnjeboastačujuhusa. Doaimmat iežat abstrávtta searvvi siiddu liŋkka bokte:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/laheta-tiedosto/.

Oaččut dieđu lihkostuvvan sáddemis. Juos sáddemis leat váttisvuođat, váldde oktavuođa njunušdoaimmaheaddji Marja-Liisa Olthuisii: marja-liisa.olthuis [at] oulu.fi.

Abstrávtta dohkkeheamis oaččut dieđu maŋimustá 15.5.2017. Dohkkehuvvon abstrávttas čállojuvvo artihkkal, man deadline lea 15.8.2017. Artihkkala čállinrávvagat:

http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/verkkolehti/kirjoittajille/.

Giitu oassálastimis!

Jahkečoahkkin dollo 25.4.2017 d. 18- UH Meahccedálus A-bealde, 4 dásis.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Helssegis 27.3.2017

Irja Seurujärvi-Kari Dutkansearvvi ságadoalli

Sámedutkama áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Vuosttaš dieđiheapmi Dutkansearvvi dieđalas sámegielat julggáštusa Sámedutkama áigečála birra.

Dieđálas áigečállaga vuosttaš nummir almmustahtto juovlamánus 2017. Dasa ohccojit dál artihkkalat, main gieđahallojit  álgoálbmogiidda ja sin gielaide gullevaš áigeguovdilis áššit.

Dutkansearvvi ulbmilin lea julggáštusa almmuheami oktavuođas doallat seminára, mas artihkkaliid čállit ovdanbuktet iežaset dutkamušaid ja daid bohtosiid. Artihkkaliid čállingiellan leat buot Suomas geavahuvvon sámegielat.

Dárkilut dieđut addojuvvojit dáin siidduin lagamus áiggiin.

Sámi álbmotbeaivvi 6.2. ávvudeamit Helssegis

Buorit sámit ja earát!

Buresboahtin

d. 12 Helssega universitehta Porthania ovdii lávlut Sáme soga lávlaga ja gáfestallat Porthanias.

d. 13 Kansallisarkiivii lea Čuohtejahkásaš Suoma máŋggakultuvrralaš muođut -dáhpáhussii

Prográmma gávnnat dáppe

http://www.arkisto.fi/news/1886/61/Satavuotiaan-Suomen-monikulttuuriset-kasvot-avoin-yleis%C3%B6tilaisuus-Kansallisarkistossa/d,ajankohtaista

“Guhkkin davvin Dávggáid vuolde

sabmá suolggai Sámieatnan”

Buresboahtin buohkaide!